fbpx

Skuteczni w działaniu!
Projekt aktywizacji zawodowej osób
z subregionu lubelskiego

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 realizowany w partnerstwie przez:
Fundację Możesz Więcej – Lider Projektu 
oraz ImpactProject Sp. z o.o – Partner Projektu. 
Oś priorytetowa: 9. Rynek pracy, Działanie: 9.1 Aktywizacja zawodowa

 

Jaki jest cel projektu?

Celem projektu jest zwiększenie do 31.10.2019 r. aktywności zawodowej wśród 50 osób (25M, 25K) powyżej 30 roku życia, zamieszkujących subregion lubelski: miasto Lublin, powiaty: lubelski, świdnicki, lubartowski, łęczyński.

Do kogo kierujemy projekt?

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby bezrobotne lub bierne zawodowo/niepracujące, spełniające łącznie poniżej warunki:

  • zamieszkujące: miasto Lublin lub powiaty: lubelski, świdnicki, lubartowski, łęczyński;
  • w wieku powyżej 30 roku życia;
  • posiadające wykształcenie co najwyżej średnie.

ZAPRASZAMY ZARÓWNO KOBIETY JAK I MĘŻCZYZN ORAZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE!

Jakie oferujemy wsparcie?

W ramach projektu uczestnicy otrzymają m.in. następujące wsparcie:

  • Szkolenia zawodowe potwierdzone powszechnie uznanymi certyfikatami – uczestnik sam wybiera dostępne na rynku szkolenie, w którym chce wziąć udział (do kwoty wskazanej w budżecie projektu)
  • Stypendium szkoleniowe w wysokości 6,50 zł/h, zwrot kosztów dojazdu, wyżywienie, materiały szkoleniowe
  • 3 – miesięczne płatne staże – stypendium stażowe w wysokości 1 850 zł brutto/m-c
  • Doradztwo zawodowe i realną pomoc w znalezieniu pracy

Kontakt

Ilość miejsc jest ograniczona, zapraszamy do kontaktu:
e-mail: info@impactproject.com.pl
oraz telefonicznie: 600 332 983

Fundacja Możesz Więcej-Kielce logo
ImpactProject - logo firmy Lublin
Skuteczni w działaniu-projekt aktywizacji zawodowej-ImpactProject-stopka kolor

Projekt: „Skuteczni w działaniu! Projekt aktywizacji zawodowej osób z subregionu lubelskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Skuteczni w działaniu-projekt aktywizacji zawodowej-ImpactProject

All rights reserved | Copyright © 2018 ImpactProject