Skuteczni w działaniu!
Projekt aktywizacji zawodowej osób
z subregionu lubelskiego

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 realizowany w partnerstwie przez:Fundację Możesz Więcej – Lider Projektu oraz ImpactProject Sp. z o.o – Partner Projektu. Oś priorytetowa: 9. Rynek pracy, Działanie: 9.1 Aktywizacja zawodowa

Rozeznanie rynku nr 1/SwD/EGZ

W związku z realizacją projektu „Skuteczni w działaniu! Projekt aktywizacji zawodowej osób z subregionu lubelskiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa, ImpactProject Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (partner projektu), kierując się zasadą bezstronności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie egzaminów VCC (VOCATIONAL COMPETENCE CERTIFICATE ) lub równoważnych zakończonych certyfikatami VCC lub równoważnymi potwierdzających nabycie kwalifikacji zawodowych dla uczestników/uczestniczek projektu.Data publikacji rozeznania: 28.03.2019

Rozeznanie rynku nr 1/CAT/SwD

W związku z realizacją projektu „Skuteczni w działaniu! Projekt aktywizacji zawodowej osób z subregionu lubelskiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa, ImpactProject Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (partner projektu), kierując się zasadą bezstronności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na wybór firmy cateringowej zdolnej zapewnić i dostarczyć we wskazane miejsce ciepły dwudaniowy posiłek (catering) dla maksymalnie 50 osób (UP). Zamówienie będzie realizowane dla 4 grup 10-15 osobowych podczas maksymalnie 23-dniowych szkoleń zawodowych.Data publikacji rozeznania: 18.02.2019

Jaki jest cel projektu?

Celem projektu jest zwiększenie do 31.10.2019 r. aktywności zawodowej wśród 50 osób (25M, 25K) powyżej 30 roku życia, zamieszkujących subregion lubelski: miasto Lublin, powiaty: lubelski, świdnicki, lubartowski, łęczyński.

Do kogo kierujemy projekt?

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby bezrobotne lub bierne zawodowo/niepracujące, spełniające łącznie poniżej warunki:

  • zamieszkujące: miasto Lublin lub powiaty: lubelski, świdnicki, lubartowski, łęczyński;
  • w wieku powyżej 30 roku życia;
  • posiadające wykształcenie co najwyżej średnie.

ZAPRASZAMY ZARÓWNO KOBIETY JAK I MĘŻCZYZN ORAZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE!

Jakie oferujemy wsparcie?

W ramach projektu uczestnicy otrzymają m.in. następujące wsparcie:

  • Szkolenia zawodowe potwierdzone powszechnie uznanymi certyfikatami – uczestnik sam wybiera dostępne na rynku szkolenie, w którym chce wziąć udział (do kwoty wskazanej w budżecie projektu);
  • Stypendium szkoleniowe w wysokości 6,50 zł/h, zwrot kosztów dojazdu, wyżywienie, materiały szkoleniowe;
  • 3 – miesięczne płatne staże – stypendium stażowe w wysokości 1 850 zł brutto/m-c
  • Doradztwo zawodowe i realną pomoc w znalezieniu pracy.

kontakt

Ilość miejsc jest ograniczona, zapraszamy do kontaktu:

e-mail:

info@impactproject.com.pl

telefonicznie:

600 332 983

Fundacja-Możesz-Więcej-Kielce-logo
ImpactProject-Strony WWW WordPress i HTML-SEM i SEO Lublin
dane kontaktowe

ImpactProject Sp. z o. o.
ul. Władysława Grabskiego 25D/80
20-330 Lublin
NIP 9462645026 | REGON 061591692

marketing@impactproject.com.pl