Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku-budynek

Kompleksowy program rozwoju
Ateneum - Szkoły Wyższej w Gdańsku

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Skuteczni-w-działaniu-projekt-aktywizacji-zawodowej-ImpactProject-tlo

Skuteczni w działaniu! Projekt aktywizacji zawodowej osób
z subregionu Lubelskiego

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 realizowany w partnerstwie przez:Fundację Możesz Więcej – Lider Projektu oraz ImpactProject Sp. z o.o – Partner Projektu. Oś priorytetowa: 9. Rynek pracy, Działanie: 9.1 Aktywizacja zawodowa