Kompleksowy program rozwoju
Ateneum - Szkoły Wyższej w Gdańsku

Realizator: Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku w partnerstwie z ImpactProject Sp. z o.o. oraz Ideopolis Sp. z o.o.

cele projektu:

Wprowadzenie w Ateneum-Szkole Wyższej w Gdańsku nowych programów zajęć dla 100 studentów w zakresach:

  • nowoczesne technologie w tłumaczeniach,
  • nowoczesne technologie w edukacji i kształceniu,
  • informatyka w zarządzaniu

jak również pozyskanie 6 zagranicznych wykładowców dla zwiększenia wszechstronnego wymiaru oferty edukacyjnej dla studentów. Wsparcie kadry uczelni (40 osób) polegające na przeszkoleniu pod kątem wzmocnienia kompetencji zarządczych i dydaktycznych. Kolejnym celem projektu będzie podniesienie kompetencji wśród 400 studentów Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku, w tym studentów niepełnosprawnych stanowiących co najmniej 2% Uczestników Projektu w okresie czterech lat, korzystających z warsztatów wzmacniających kompetencje miękkie oraz szkolenia umiejętności twardych. Dodatkowo projekt ma na celu wsparcie wysokiej jakości usług świadczonych przez Biuro Karier, co także sprzyjać będzie zarówno poprawie szans studentów wobec potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, ale również będzie wspierać zmiany organizacyjne i pozytywnie wpływać na podniesienie kompetencji kadr Biura Karier w systemie szkolnictwa wyższego.

co oferujemy?

W ramach modułów planowane jest wsparcie w zakresie:

  • opracowanie i wdrożenie programów zajęć poszczególnych specjalności a także zatrudnienia wykładowców zagranicznych,
  • przeprowadzenie szkoleń, zajęć, warsztatów podnoszących kompetencje studentów,
  • realizację wsparcia dla świadczenia wysokiej jakości usług dla studentów przez Akademickie Biuro Karier,
  • wsparcie procesu zarządzania wśród kadry zarządzającej uczelnią – nowoczesne narzędzia zarządcze oraz szkolenia kadry.
Rozeznanie rynku
nr 1/KPR/BIL/2019

ImpactProject Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu partnerskiego z Ateneum – Szkołą Wyższą w Gdańsku oraz Ideopolis Sp. z o.o., projekt pt. „Kompleksowy program rozwoju Ateneum – Szkoły Wyższej w Gdańsku” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, kierując się zasadą bezstronności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na wybór wykonawcy w zakresie prac analitycznych i analizy wymagań dot. przygotowania aplikacji „Bilans kompetencji”. Szczegóły i formularz cenowy znajduje się w załączonym pliku.